Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego


Zadaniem WOK jest współpraca z Podlaskim Rejestrem Nowotworów w zakresie monitorowania skryningu, a zwłaszcza identyfikacji tzw. przypadków „interwałowych”, tzn. wykrytych między kolejnymi rundami skriningu. Niezbędne jest zapewnienie okresowej analizy porównawczej bazy danych skriningu z bazą rejestru, oraz:
 • pełnienie funkcji ośrodka organizacyjno-logistycznego,
 • poprawa sytuacji epidemiologicznej w zakresie raka piersi,
 • obniżenie współczynnika zachorowalności i umieralności na raka piersi,
 • koordynacja, monitorowanie i nadzorowanie realizacji programu profilaktyki raka piersi na terenie województwa,
 • zwiększenie kontroli nad inwestowanymi funduszami,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w zakresie realizacji programu,
 • prowadzenie i stała aktualizacja komputerowej bazy danych WOK, która jest częścią składową centralnej bazy danych o programie i przekazywanie jej do COK,
 • inicjowanie działań na rzecz wzrostu liczby pacjentek zgłaszających się na badanie,
 • stworzenie systemu zaproszeń (indywidualnych) do udziału w badaniach przesiewowych
 • (w uzgodnieniu z COK),
 • monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem testu,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej program.

Obowiązki Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka piersi,
 • koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad programem profilaktyki raka piersi na terenie województwa podlaskiego,
 • maksymalne i efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę,
 • odpowiednie, logistyczne przygotowanie programu na obszarze województwa dolnośląskiego,
 • nadzór skriningu na terenie województwa dolnośląskiego,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla realizatorów programu,
 • kontrola przebiegu skriningu i wnioskowanie o jego modyfikację do COK,
 • kontrola jakości świadczeń wykonywanych przez poszczególnych realizatorów w ramach programu profilaktycznego (w tym kontrola dok. medycznej oraz kwalifikacji kadry realizatorów oraz wyposażenia ośrodków biorących udział w realizacji programów), konsultacje merytoryczne dla realizatorów programu,
 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez COK oraz kursach organizowanych w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, podnoszenia umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia
 • opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na terenie województwa
 • WOK zobowiązany jest opracować roczne sprawozdanie z realizacji programu w województwie, które powinno zawierać informacje o:
 • liczbie kobiet w populacji objętej programem,
 • liczbie kobiet, które zgłosiły się na badanie w ramach programu profilaktycznego,
 • liczbie kobiet z prawidłowym wynikiem badania mammograficznego,
 • liczbie kobiet, u których wykryto zmiany łagodne,
 • liczbie kobiet z podejrzeniem raka piersi,
 • liczbie kobiet, u których rozpoznano raka piersi,
 • analizę zgłaszalności kobiet,
 • procentową ocenę wyników nieprawidłowych,
 • kosztową analizę rocznej realizacji programu,
 • podsumowanie działalności szkoleniowej.

Współpraca


Podlaski Ośrodek Koordynujący współpracuje z:
 • samorządem lokalnym i władzami administracyjnymi celem upowszechnienia wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka piersi oraz konieczności okresowej kontroli mammograficznej,
 • zakładami pracy celem wdrożenia i realizacji okresowych badań profilaktycznych dla kobiet,
 • opieką społeczną, organizacjami humanitarnymi, związkami wyznaniowymi, celem szerzenia oświaty zdrowotnej i propagowania wiedzy o profilaktyce raka piersi,
 • Wojewódzkim Ośrodekiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy,
 • Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Punktem Antynikotynowym, Departamentem Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta, ManiacGym, FirstCommunications i wieloma innymi


Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Tworzenie stron internetowych: e-studio