Cele programuCelem ogólnym Programu Profilaktyki Raka Piersi w części administracyjno – logistycznej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka piersi, wchodzącego w skład Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
W ramach realizacji zadania zostały wyłonione:
-Centralny Ośrodek Koordynujący (COK), którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru i koordynacja nad całością programu oraz
-16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, których zadaniem jest koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad programem profilaktyki raka piersi na podległym terenie (tj. w województwie).
Realizacja zadania ma prowadzić do:
- stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego skryningu raka piersi w Polsce (tj. badań profilaktycznych, przesiewowych),
-poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne,
-zwiększenia świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi,
-monitorowania losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi,
-zagwarantowania maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę raka piersi.
Mammograficzne badania przesiewowe są najskuteczniejszą metodą wykrywania raka piersi zarówno pod względem medycznym jak i ekonomicznym. Funkcjonowanie programu w oparciu o Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące zapewni jego poprawną, praktyczną realizację na poziomie regionalnym, a nadzór Centralnego Ośrodka Koordynującego umożliwi sprawny przebieg, ewentualne korekty, modyfikowanie i usprawnianie w wymiarze ogólnokrajowym. Dotychczasowe inwestycje budżetu państwa w nieskoordynowane, niepopulacyjne programy aktywnej lub, co było częstym zjawiskiem biernej profilaktyki, nie przynosiły spodziewanych efektów w postaci obniżenia współczynnika zachorowalności i umieralności na raka piersi. Obecny kształt programu oparty o przejrzyste, proste zasady i zapewniający nadzór Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego nad jego realizacją zapewnia pełną kontrolę nad inwestowanymi środkami. Aktywny charakter skryningu, jak również monitorowanie jego realizacji połączone z podnoszeniem kwalifikacji kadry realizującej program, gwarantuje uzyskanie spodziewanego celu. Program ten jest sumą doświadczeń nabytych w ostatnim czasie przy próbach wdrażania badań skryningowych w Polsce, jak również wykorzystuje sprawdzone wzorce wykorzystywane skutecznie do walki z rakiem piersi w Europie i USA. Funkcjonująca w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym baza danych pozwoli na aktywne zapraszanie do badań, raz na dwa lata, kobiet z prawidłowym – poprzednim wynikiem badania mammograficznego. Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego zostaną skierowane na dalszą diagnostykę. Baza danych umożliwi monitorowanie losów pacjentek z dodatnim wynikiem badania mammograficznego. Nowatorskim działaniem będzie wprowadzenie ujednoliconego systemu organizacyjno-logistycznego, prowadzącego do zmniejszenia kosztów działań skryningowych, zapewnienia kontroli jakości, monitorowania oraz okresowej oceny programu.


Cel główny


Celem głównym programu w skali kraju jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka piersi, wchodzącego w skład Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, opartego o 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, koordynowanych przez Centralny Ośrodek Koordynujący. Celem programu (na skalę województwa) jest stałe podnoszenie skuteczności prowadzonych badań skriningowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów skriningu. Stworzenie i prowadzenie bazy danych, umożliwiającej aktywne zapraszanie do badania (raz na 2 lata) kobiet z prawidłowym wynikiem badania mammograficznego, kierowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem na dalszą diagnostykę, monitorowanie losów pacjentek z wynikiem dodatnim. Podnoszenie jakości wykonywanych badań. Stałe kształcenie kadr wykonujących badania, a także kształcenie kobiet w kierunku samobadania piersi.


Cele szczegółowe


Cele szczegółowe to przede wszystkim:
- prowadzenie wieloletniego, aktywnego skriningu raka piersi,
- doskonalenie metod poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne,
- zwiększenie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki i samobadania piersi,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka piersi,
- ścisła współpraca z Dolnośląskim i Krajowym Rejestrem Nowotworów,
- zapewnienie kontroli jakości na każdym etapie realizacji programu,
- stały monitoring i coroczna ocena wyników skriningu,
- specjalistyczne szkolenia pracowników realizujących skrining raka piersi,
- szkolenie lekarzy rodzinnych,
- monitorowanie losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi,
- pomoc w stworzeniu centralnej bazy danych kobiet uczestniczących w programie.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
Tworzenie stron internetowych: e-studio